GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

bpv Braun Partners s.r.o., IČO: 27948994, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 128700, tel.: +420 224 490 000, e-mail: info@rodinavpravu.cz nebo info@bpv-bp.com (dále jen "Společnost"), tímto v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen "Nařízení"), informuje všechny své klienty a obchodní partnery, jsou-li fyzickými osobami(dále jen "Subjekty údajů") o zpracování jejich osobních údajů.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Typy a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Společnost tímto informuje klienty v pozici subjektů údajů, že ve vztahu k nim zpracovává zejména následující typy osobní údaje:
a) identifikační a kontaktní údaje;
b) fakturační údaje;
c) platební údaje;
d) údaje o podnikatelské činnosti (zejména údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, informace týkající se finanční situace, bankovní účet,);
e) údaje o účasti na akcích pořádaných Společností; f) údaje ze vzájemné komunikace (ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak).
Poskytnutí údajů a) až f) výše (alespoň v základním rozsahu) je nutné za účelem realizace smluvních povinností. Poskytnutí těchto informací je povinné.

Výše uvedené osobní údaje zpracovávané Společností pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje poskytl sám klient při uzavření smlouvy se Společností či v průběhu jejího trvání;
b) údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, soudní spis;
c) údaje poskytl klient na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení.

Způsoby, právní základy a účely zpracování osobních údajů

Společnost výše uvedené osobní údaje zpracovává za účelem realizace smlouvy s klienty, a to jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců příjemců (k příjemcům viz níže). Zpracování osobních údajů klientů ze strany Společnosti je nezbytné pro realizaci uzavřené smlouvy a plnění s tím souvisejících práv a povinností jak Společnosti, tak jednotlivých klientů.

Společnost výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení.

Údaje mohou být využity i pro účely přímého marketingu (zejména ve formě elektronických obchodních sdělení) na základě oprávněného zájmu Společnosti. Společnost také pro účely přímého marketingu využívá osobní údaje na základě uděleného souhlasu. Proti takovému zpracování může klient podat bezplatně námitku, nebo případně odvolat souhlas, a to písemným sdělením zaslaným poštou na adresu sídla Společnosti, nebo elektronicky na e-mailovou adresu iva.vosolova@bpv-bp.com.

Příjemci osobních údajů

Společnost může osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů klienta, případně zástupce klienta zveřejnit ve svých propagačních materiálech, pokud je tak stanoveno ve smlouvě, případně jiném souvisejícím dokumentu.

Společnost dále osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předává těmto kategoriím příjemců:
- svým smluvním partnerům, které Společnost potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu se svými klienty:

  • poskytovateli IT služeb spravující naši IT infrastrukturu;
  • poskytovateli našeho informačního systému;
  • Poskytovatelům poštovních služeb - v případě poštovní komunikace s klienty poskytujeme jejich jméno a adresu poskytovateli poštovních služeb;
  • regionálním advokátům, skrze které poskytujeme našim klientům právní zastoupení po celé České republice;
  • překladatelským agenturám;
  • marketingovým agenturám;
  • dalším poskytovatelům právních, administrativních a technických služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči klientům;

- jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů Společnosti ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti (např. soudům, Policii ČR atp.);
- zahraničním advokátním kancelářím, které jsou členy aliance bpv Legal.

V některých odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu může Společnost předávat osobní údaje do zahraničí, zejména v souvislosti ve spolupráci s dalšími členy aliance advokátních kanceláří bpv Legal. V rámci této spolupráce může dojít k předání osobních údajů v rámci Evropské unie, zejména do Belgie, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Rumunska.

V případě vedení soudních sporů v zahraničí v rámci EU může Společnost předávat osobní údaje do zahraničí v rámci EU v souvislosti s daným soudním řízením, a to zejména při komunikaci s příslušnými soudy a úřady.

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje klientů jsou Společností zpracovávány a uloženy po dobu trvání jejich smluvního vztahu a po jeho ukončení dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku Společnosti či jejích klientů. Po uplynutí této doby Společnost osobní údaje klienta zlikviduje, ledaže bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti budou výše uvedené osobní údaje klientů u Společnosti uloženy po dobu 3 let od skončení smluvního vztahu, případně do odvolání souhlasu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě souhlasu subjektu údajů budou výše uvedené osobní údaje u Společnosti uloženy po dobu 3 let, případně do odvolání souhlasu.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje klientů, Společnost bude v případech, kde jí to ukládá závazný předpis, archivovat po předepsanou dobu.

Práva klientů

Společnost tímto informuje své klienty, že za podmínek stanovených v Nařízení má každý subjekt údajů od 25. 5. 2018 vůči Společnosti:
a) právo na přístup ke svým osobním údajům a právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů (nebudou-li nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob);
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se klienta týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má klient právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
c) právo na výmaz svých osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(ii) klient odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(iii) klient vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu;
(iv) osobní údaje klienta byly zpracovány protiprávně;
(v) osobní údaje klienta musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
(vi) osobní údaje klienta byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
d) právo žádat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že:
(i) klient popírá přesnost jeho osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost takových osobních údajů ověřit;
(ii) zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz jeho osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
(iii) Společnost již osobní údaje klienta nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a že
(iv) klient vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody klienta;
e) právo na přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo smlouvy a zároveň automatizovaně;
f) právo podat bezplatnou námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti, a to zejména proti přímému marketingu prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti;
g) právo být informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení jeho osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně klienta; a
h) právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání Společnosti s osobními údaji klientů může klient Společnost kontaktovat písemně na adrese jejího sídla nebo na její e-mailové adrese info@bpv-bp.com. Klient má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další kontaktní údaje zde: www.uoou.cz) či k němu podat stížnost. Každý klient tímto bere na vědomí, že prostřednictvím výše uvedených informací Společnosti byl poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 a 15 až 22 Nařízení.