Společné jmění manželů - vypořádání

21.10.2020

Jak na investice a vnosy při vypořádání společného jmění manželů? V právní praxi se tato otázka objevuje velmi často, a to v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů. Jak vypořádat provedené investice ze společného do výlučného majetku a provedené vnosy z výlučného majetku do majetku společného? Jakými pravidly se takové vypořádání řídí?

Obecné předpoklady pro vypořádání společného jmění manželů

Podle občanského zákoníku platí, že společné jmění manželů vzniká uzavřením manželství. Není-li mezi manžely dohodnuto jinak (režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, případně režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění), podléhá společné jmění manželů zákonnému režimu. Možné je také domáhat se i za trvání manželství úpravy společného jmění soudem (typicky zúžení či rozšíření).

Připomeňme, že v zákonném režimu je součástí společného jmění vše, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary či dědictví).

Zánik zákonného společného jmění (tedy společného jmění, které nebylo nijak upraveno), je pak automaticky spojen s pravomocným rozsudkem o rozvodu manželství, přičemž vypořádání je možné provést jak dohodou, tak prostřednictvím soudního řízení. Není-li ale ve lhůtě tří let od zániku takového společného jmění uzavřena ani dohoda a ani podána žaloba na vypořádání společného jmění u příslušného soudu, uplatní se zákonná domněnka stanovující, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z manželů, který je užívá jako vlastník, ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví manželů a ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma, nyní již bývalým manželům.

Pravidla pro soudní vypořádání společného jmění manželů

Soud v řízení o vypořádání společného jmění manželů vychází ze zákonných pravidel v občanském zákoníku, podle kterých podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné a každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výlučného majetku vynaložil na společný majetek. Soud přitom přihlédne k péči o děti a domácnost, včetně potřeb nezaopatřených dětí a i k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot.

Investice a vnosy

Občanský zákoník však mimo výše uvedená pravidla stanoví, že každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výlučný majetek, tedy tzv. investici.

V praxi si lze představit situaci, kdy manželka bydlí v domě manžela, který je v jeho výlučném vlastnictví. Tento dům je následně rekonstruován a opravován ze společných prostředků. V případě rozvodu manželství a vypořádání společného jmění tak bude mít manželka v souladu se zákonnou úpravou nárok nejen na to, co bylo vynaloženo na rekonstrukci a opravy domu ze společných prostředků, ale také na to, jak se ode dne vynaložení nákladů na dům do dne, kdy společné jmění bylo zrušeno, zvýšila jeho hodnota. Zde hovoříme o tzv. valorizaci investice, možná je nicméně i tzv. redukce investice (při snížení hodnoty).

Za investici však nelze brát výkon práce manžela na výhradním majetku manžela druhého, neboť podle judikatury Nejvyššího soudu ČR je manželství společenstvím, v němž si mají manželé navzájem pomáhat a za takovou pomoc lze považovat práci manžela při rekonstrukci domu druhého manžela, zejména když jde o dům, který oba manželé i s dítětem užívají k bydlení.

Stejně tak občanský zákoník stanoví, že každý z manželů nahradí to, co z jeho výlučného majetku bylo vloženo do společného majetku, zde jde o tzv. vnosy. Zde si lze představit situaci, kdy manžel bydlí v domě, který je ve společném jmění manželů, dům je následně rekonstruován a opravován z výlučného majetku tohoto manžela (tedy z peněz, které nejsou součástí společného jmění a které kupříkladu zdědil po rodičích). V takovém případě má i tento manžel nárok nejen na to, co bylo vynaloženo na rekonstrukci a opravy domu ve společném jmění z jeho výlučného majetku, ale také na to, jak se ode dne vynaložení nákladů na dům do dne, kdy společné jmění bylo zrušeno, zvýšila nebo snížila jeho hodnota (tzv. valorizace nebo redukce vnosu).

Ať už tak či tak, v případném soudním řízení je výši investice/vnosu nutno doložit příslušnými doklady, případně je samozřejmě možné nechat zpracovat znalecký posudek, stanovující jejich výši přesně. Soud zde vychází z volného hodnocení důkazů, to znamená, že záleží na něm, jaké důkazy se rozhodne ke zjištění skutečné výše investic/vnosů použít.

V každém případě však lze plně doporučit, aby se manželé zkusili na celém vypořádání společného jmění manželů dohodnout a soud by tak byl až poslední možnou variantou.