VAŠE OTÁZKY

Nejčastější otázky ohledně všech rodinných situací

DĚTI A VÝŽIVNÉ

Manžel/ka mi nechce umožnit se vídat s dětmi. Jak se mohu bránit?

Pokud se na péči o děti nemůžete s druhým manželem shodnout, je třeba se obrátit na soud, který pravidla styku pevně stanoví a druhá strana je bude muset respektovat. Doporučujeme také kontaktovat OSPOD a o celé situaci jej informovat.


Když chceme střídavou péči na dítě, znamená to, že nebudu platit výživné?

Střídavá péče neznamená, že automaticky nikdo z rodičů výživné neplatí. Je stanoveno, že životní úroveň dětí po rozvodu rodičů by měla být zásadně stejná s životní úrovní rodičů. Zejména v případě, kdy jeden z manželů vydělává výrazně více a druhý z manželů nemůže z objektivních důvodů dosáhnout podobných výdělků, může proto soud stanovit výživné i za existence střídavé péče.


K čemu soud přihlíží při rozhodování o svěření dítěte do péče?

Úvaha soudu, jak upravit styk s dítětem, se odvíjí v první řadě od potřeb dítěte, nikoli pouze od návrhu rodičů. U starších dětí by soud měl přihlédnout i k jejich názoru. Roli mohou hrát dosavadní rozdělené péče rodičů v domácnosti, rozhodování je však vždy velmi individuální. Svůj názor soudu sděluje i orgán sociálně-právní ochrany dětí.


Jsem nespokojený s výši výživného – kdy nejdříve můžu žádat o změnu?

O změnu výživného lze žádat v zásadě kdykoli, kdy došlo ke změně poměrů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí předchozí.


Musím platit výživné i bývalému manželovi?

Výživné lze za určitých podmínek žádat i po bývalém manželovi, pokud by byla životní úroveň po rozvodu zásadně odlišná a jeden z manželů by nebyl schopen se sám živit.


Jaká je role OSPOD v řízení o úpravu péče a výživného?

OSPOD neboli orgán sociálně-právní ochrany dětí vystupuje jako nestranný zástupce dítěte v řízení o úpravě poměrů dětí. Jeho hlavním úkolem je chránit zájmy dítěte. V řízení se může vyjadřovat, podávat návrhy a činit stanoviska.


ROZVOD

Chci se rozvést, ale jak mám začít? 

Pokud jsou v manželství nezletilé děti, musí být prvním krokem úprava poměrů k nim – komu budou svěřeny do péče, jak bude stanoven styk s druhým rodičem, výše výživného. Teprve po rozhodnutí soudu může být návrh na rozvod soudem projednán. Pokud v manželství společné děti nejsou, návrh můžete podat v zásadě kdykoli. Vypořádání (rozdělení) společného majetku není předpokladem rozvodu.


Je lepší podat návrh na rozvod, nebo počkat až ho podá manžel/ka?

U návrhu na rozvod víceméně nezáleží, který z manželů jej podá, ale je vždy lepší být první, neboť máte jistou argumentační výhodu. Může to také hrát roli při dokazování rozvratu manželství v případě, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí.


Jaké rozvodové dokumenty k soudu potřebuji?

K soudnímu jednání, v rámci nějž se bude rozvádět manželství, potřebujete originál oddacího listu.


Co když mě manžel/ka k rozvodu nutí, ale já se rozvést nechci?

V případě, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, soud zkoumá příčiny rozvratu manželství a provádí dokazování, v rámci nějž zkoumá hloubku a trvalost rozvratu a přihlíží k různým doprovodným okolnostem. Pokud s rozvodem nesouhlasíte, soudu toto s odůvodněním sdělte. V každém případě se lze proti rozsudku soudu o rozvodu manželství odvolat.


Je lepší mít u soudu advokáta nebo to zvládnu sám/a?

Advokáta ze zákona nepotřebujete, ale v případě, že si nejste jisti, co vlastně můžete v rámci řízení žádat, nebo jak toho docílit, rozhodně ho doporučujeme. Kromě právního poradenství zcela jistě svou přítomností posílí vaše postavení u soudu.


Na kolik mě přijde rozvod?

Soudní poplatek je stanoven na 2000 Kč, k tomu připočítejte ještě náklady na právní zastoupení, které se odvíjí mj. od délky a náročnosti řízení.


Musím mít před rozvodem vyřešený majetek?

Ne, společné jmění nemusíte mít vypořádané ani před rozvodem ani po rozvodu. Po uplynutí tří let od rozvodu potom nastupuje tzv. zákonná domněnka vypořádání, podle které například auto, které máte v danou chvíli u sebe, bude vaše.


Mohu se rozvést, aniž by bylo rozhodnuto o dětech?

To bohužel nelze. Pravomocný rozsudek soudu o úpravě poměrů dětí je podmínkou rozvodu manželství. Návrh na rozvod manželství však můžete podat kdykoli - soud řízení rozvodu sám přeruší do doby, než budou poměry dětí upraveny.


MAJETEK A JEHO VYPOŘÁDÁNÍ

Co všechno spadá do vypořádávaného majetku?

Vše, co je součástí společného jmění - nemovitosti, finanční prostředky, vozidla, ale i podíl ve společnosti, podíl v bytovém družstvu, pohledávky, hypotéční úvěr a dluhy, pokud je nabyl jeden nebo oba z manželů za dobu trvání manželství.


Když zdědím po rodičích dům, bude také součástí vypořádání?

Společným jměním se nestávají věci, které jeden z manželů nabyl dědictvím nebo darem či ve vztahu k jeho výlučnému majetku.


Jsou ve společném jmění také dluhy manžela/ky?

Ano. Do společného jmění spadají i dluhy, bez ohledu na to, kdo z manželů byl smluvní stranou při uzavírání např. úvěru. Proti dluhům manžela/ky se lze bránit například námitkou neplatnosti.


CO BY VÁS DÁLE ZAJÍMALO?

  • Nejčastější otázky týkající se rodinného práva
  • Jaké vám můžeme pomoci ve vaší situaci
  • Aktuální články o rodinném právu
  • Kontakt pro další dotazy

NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Napište nám:

Další kontakty naleznete zde.

*Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace související se zpracováním Vašich osobních údajů jsou dostupné na našich webových stránkách [rodinavpravu.cz/gdpr]. S otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu info@rodinavpravu.cz.