Co s výživným, když vás koronavirus připravil o příjmy

22.05.2020

Pandemie koronaviru dopadla na celou společnost a tisíce lidí připravila minimálně na několik měsíců o velkou část jejich příjmů. V takové situaci je často výzvou zvládnout uhradit všechny životní potřeby a k nim ještě výživné na děti. Co se dá v takové situaci dělat, aby se vám ulehčilo?

Jak se dá snížit výživné?

V první řadě vždy doporučujeme zkusit se dohodnout s druhým rodičem, než se odebrat rovnou před soud. Dohoda je nejrychlejší a nejméně agresivní způsob řešení. Je ale jasné, že často není možné jí dosáhnout. V takovém případě nezbývá než se obrátit na soud s návrhem na změnu výše výživného podle § 923 občanského zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud změnit dohodu i již platné rozhodnutí o výši výživného pro nezletilé dítě v případě podstatné změny poměrů dítěte i povinného rodiče. Výši vyživovací povinnosti může soud snížit, zvýšit a dokonce i zrušit.

Co se počítá jako podstatná změna poměrů?

Podstatnou změnou poměrů na straně povinného rodiče se myslí například ztráta zaměstnání, invalidita, úpadek nebo třeba vznik a zánik jiné vyživovací povinnosti. Je to zkrátka objektivní stav, do kterého se daný rodič dostal jak vlastní vinou, tak i nezaviněně.

Při ztrátě zdrojů obživy z důvodu dočasné ztráty zaměstnání soud zkoumá důvody vzniku takové situace a dále ostatní majetkové poměry povinného, tedy jiné potenciální zdroje příjmů, existenci majetku, životní styl daného rodiče nebo majetkové poměry příbuzných.

Při déletrvající nezaměstnanosti rodiče je situace o něco komplikovanější, zvláště pokud nemá žádný další majetek ani perspektivu jiných příjmů. V takových případech soudy obvykle spoléhají na informace od příslušného úřadu práce, zda je tam povinný evidován jako uchazeč o zaměstnání, zda jsou dostupná pracovní místa v jeho oboru, jaký by byl jeho potenciální výdělek s přihlédnutím k jeho kvalifikaci a zkušenostem a zda má rodič reálnou šanci zaměstnání získat.

Jak soud rozhodne?

Pokud soud na základě výše popsaných kritérií dojde k závěru, že rodiči jakožto povinné osobě znatelně poklesly příjmy bez jeho zavinění a placením výživného by bylo ohroženo jeho existenční nebo životní minimum, může výživné snížit.

Shrnutí

Kvůli koronakrizi se mnoho povinných rodičů dostává do situace, kdy si nemůže dovolit výživné platit. V takové situaci je možné podat soudu návrh na snížení výživného. Lze předpokládat, že v současnosti, kdy celé obory nejsou schopny fungovat kvůli opatřením vlády, nebude problém doložit nezaviněnou ztrátu příjmů. Záležet ovšem bude i na ostatních zmíněných faktorech a na vlastním posouzení soudu.


Autorka: Mgr. Gabriela Jiráková


Co číst dále?

Dům, byt či auto. Jsou-li nejen všechny tyto věci předmětem společného jmění manželů, nastává v řízení o vypořádání společného jmění manželů otázka, k jakému okamžiku tyto věci náležející do SJM v řízení o vypořádání SJM ocenit, aby mohla být vyčíslena jejich hodnota. Tato otázka je důležitá vzhledem k tomu, že pro řízení o vypořádání společného...

Ze zákona platí, že obsahem společného jmění manželů v zákonném režimu je vše to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary), včetně společných dluhů, které vznikly za doby trvání manželství. Tento model se uplatní automaticky, pokud se manželé nedohodnou jinak.