Zhoršily se důsledkem rozvodu Vaše majetkové poměry? Domáhejte se výživného na rozvedeného manžela

08.04.2020

Rozvod manželství je častým společenským jevem, který může zasáhnout každého. Rozvodem manželství zanikají všechna osobní a majetková práva, spočívající v manželství, včetně zákonné vyživovací povinnosti mezi manželi. Zákon však stanoví, že výživné lze přiznat za určitých okolností i rozvedenému manželi.

Občanský zákoník stanoví dva předpoklady, které mohou vést k přiznání výživného rozvedenému manželovi či manželce. Prvním z nich je stav odkázanosti na výživu, jenž má původ v manželství nebo souvislosti s ním. Druhým je, že výživné lze po druhém bývalém manželovi či manželce spravedlivě požadovat.

Stav odkázanosti na výživu a původ v manželství

Stavem odkázanosti na výživu zákon rozumí situaci, kdy rozvedený manžel není schopen sám se živit, a která pramení z manželství nebo vznikla ve spojitosti s ním. Důležité je, že obě tyto podmínky musí být splněny současně. Zákon zde nepřímo napovídá, o jaké situace by se mělo jednat - může jít o nízký či vysoký věk rozvedeného manžela požadujícího výživné, případně také o jeho špatný zdravotní stav. Z praxe se dále jedná například o situace, kdy rozvedený manžel požadující výživné ztratí v důsledku péče o domácnost potřebnou kvalifikaci pro výkon svého zaměstnaní, nebo kdy tento bývalý manžel pečuje o nezletilé děti, které nenabyly plné svéprávnosti a jsou svěřeny do jeho výlučné péče, pročež tento bývalý manžel nemůže vykonávat výdělečnou činnost. .

Spravedlivé požadování

Aby však bylo možné výživné rozvedeného manžela přiznat, musí tento nárok být vzhledem ke všem okolnostem daného případu spravedlivý. Zákon zde přímo stanovuje, že přiznání výživného musí umožňovat zejména zdravotní stav či věk rozvedeného manžela poskytujícího výživné. Samozřejmostí je i soulad požadavku na přiznání výživného rozvedeného manžela s dobrými mravy. Vyloučen tento nárok proto bude zejména v případě, kdy bylo manželství rozvedeno z důvodu nevěry rozvedeného manžela požadujícího výživné, či z jiných závažných důvodů, které lze klást převážně k jeho tíži.

Přiměřený rozsah výživného

Výživné rozvedeného manžela lze vždy zásadně přiznat pouze v přiměřeném rozsahu. Účelem tedy není hradit bývalému manželi plné výživné z důvodu jeho neschopnosti se samostatně živit, nýbrž poskytnout mu pouze takové výživné, které bude přiměřené ve vztahu ke zdravotnímu stavu, věku a majetkovým poměrům obou rozvedených manželů, včetně odůvodněných potřeb rozvedeného manžela požadujícího výživné a schopnosti a možnosti rozvedeného manžela poskytujícího výživné. Rozhodně se tedy nejedná o výživné odpovídající stejné životní úrovni, jak je tomu u výživného nerozvedených manželů.

Soud bude zvažovat mnoho okolností

Soud při stanovování výše výživného přihlíží k tomu, jak dlouho rozvedené manželství trvalo a jak dlouho je rozvedeno. Dále zvažuje, zda si rozvedený manžel požadující výživné opatřil přiměřené zaměstnaní, případně proč si ho nezajistil. Soud zkoumá, zda si mohl rozvedený manžel výživu zajistit sám řádným hospodařením s vlastním majetkem či zda toto není v jeho silách.

Soud rovněž posuzuje, zda a jak moc se podílel rozvedený manžel požadující výživné za trvání manželství na péči o rodinnou domácnost či zda se tento rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželovi trestného činu.

Podobně však soud přihlédne i ke všem jiným závažným okolnostem, které mají vliv na výši výživného. I zde je proto rozvedený manžel poskytující výživné chráněn před povinností poskytnout výživné bývalému manželi v případě, že se tento bývalý manžel chová marnotratně či v rozporu s dobrými mravy, a nebylo by proto spravedlivé mu výživné přiznat.

Nárok je třeba uplatnit žalobou

Nárok na výživné rozvedeného manžela je třeba uplatnit u soudu. K žalobě je mimo jiné potřeba připojit všechny doklady prokazující současné výdělky či doklady prokazující současné výdaje. Je také třeba uvést, v jaké výši je výživné rozvedeného manžela požadováno, zda je požadováno plnění jednorázové či ve splátkách, to vše včetně navrhované splatnosti. Nárok na výživné rozvedeného manžela zanikne vždy, uzavře-li rozvedený manžel požadující výživné nové manželství, případně registrované partnerství.

Zákon upravuje i sankční výživné

Občanský zákoník v souvislosti s výživným rozvedeného manžela upravuje i speciální případ, kdy lze výživné rozvedeného manžela přiznat v rozsahu stejném, jako u výživného mezi nerozvedenými manželi (tedy vyšší, než by bylo běžné). Jedná se o tzv. sankční výživné, které lze využít tehdy, pokud je prokázáno, že bývalý manžel způsobil rozvedenému manželi požadujícímu výživné závažnou újmu tím, že proti jeho vůli došlo k rozvodu manželství, přičemž rozvádějící se manžel požadující výživné se na rozvratu manželství převážně nepodílel. Stejně tak lze sankční výživné požadovat, pokud se rozvedený manžel dopustil jednání, které naplňuje znaky domácího násilí. Ať už tak či tak, je nutné se ho ale domáhat ve lhůtě maximálně tří let ode dne právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

autor: Mgr. Adam Stawaritsch


Kam dále?